Bobo-Jelly - regulamin

Sklep internetowy  działający pod adresem: www.bobo-jelly.pl prowadzony przez: ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ z siedzibą pod adresem: 42-100 Kłobuck ul. Telgi 1, 
NIP 574-000-49-25

Regulamin konsumencki 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży kosmetyków w sklepie internetowym ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CYMES-BIS zlokalizowanym pod adresem www.bobo-jelly.pl na rzecz „konsumentów” w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CYMES-BIS, zwaną dalej Sprzedającym.
3. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.bobo-jelly.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
4. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.
5. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą : http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

II. Zasady dokonywania zakupów

1. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.cymes-bis.pl.
2. Złożenie zamówienia składa się z trzech etapów: 1 – wybór produktu („Do koszyka”), 2 – wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i wybór sposobu płatności i dostawy, 3 – potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.
3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu.
4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.
5. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

III. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać:
a) przelewem bankowym
b) poprzez płatność elektroniczną za pośrednictem systemu Przelewy24
c) przy odbiorze od kuriera
2. Dostawa zamówionych produktów następuje przez:
a) przesyłkę kurierską
b) odbiór osobisty
c) paczkomat
3. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

IV. Reklamacje wad produktów

1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: a) wymiany towaru na nowy; b) naprawy towaru; c) obniżenia ceny; d) zwrotu pieniędzy
5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; b) charakter wady – istotna czy nieistotna; c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny.
8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysyłać listem poleconym na adres ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CYMES-BIS 42-100 Kłobuck, ul. Teligi 1 lub na adres e-mail: zamowienia@cymes-bis.pl 
11. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy: a) naprawy towaru, b) wymiany towaru na nowy, c) obniżenia ceny towaru, to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

V. Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CYMES-BIS 42-100 Kłobuck, ul. Teligi 1, NIP 574-000-49-25
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.
3. Podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.
4. Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego a) związane z realizacją złożonego zamówienia, b) o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.
5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia a za dodatkową wyraźną zgodą Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.
7. Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.
8. Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową, tradycyjną lub telefoniczną z Administratorem Danych.

VI. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.cymes-bis.pl

1. Strona internetowa www.cymes-bis.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CYMES-BIS 42-100 Kłobuck, ul. Teligi 1, NIP 574-000-49-25 zwaną dalej również „Administratorem”.
2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
8. Strona www może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.
9. Strona www używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie`s do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@cymes-bis.pl  lub listownie na adres ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CYMES-BIS 42-100 Kłobuck, ul. Teligi 1
11. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

VII. Zmiany w Regulaminie W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.cymes-bis.pl przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Regulamin z dnia 30 marca 2020 r.
VIII. Klientom sklepów internetowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres zamowienia@cymes-bis.pl.com, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Cymes-Bis Jerzy Klecha podany w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Cymes-Bis Jerzy Klecha, ul. Teligi 1, 42-100 Kłobuck.
3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.